วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาการทำ เปลญวน บ้านแม่พระประจักษ์ มุ่งศึกษาข้อมูลเชิงลึก ด้านความเป็นมา ด้านกระบวนการทำเปลญวน ขั้นตอนการทำ แหล่งวัตถุดิบ การตลาด แนวทางการพัฒนาและการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น: